Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bạn muốn tìm hoạt động gì?