Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người

Chủ tịch Hồ Chí Minh - 9/1962

Bạn muốn tìm hoạt động gì?