Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mô tả
Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM được thành lập từ tháng 6 năm 1996, trên cơ sở tách ra từ trường Đại học Tổng hợp. Ngay sau khi được thành lập, Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động.
Thông tin cơ bản
Quận Đoàn (hoặc tương đương)
Chưa có