Mô tả
Chi Đoàn 14DCH1 Khoa Địa Chất có 103 thành viên
Thông tin cơ bản
Chi Đoàn