Văn hóa và môi trường xe buýt

Mô tả
Thu gom vé xe buýt Giới thiệu vê văn hóa xe buýt Quay video liên quan đến xe buýt
Thông tin cơ bản
01/09/2015 - 00:00:00
Tphcm
Thông tin đăng ký
01/09/2015 - 00:00:00
01/05/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2015-2016
Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện