Mô tả
Lớp đối tượng đoàn được tổ chức ở 2 cơ sở
Thông tin cơ bản
25/02/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
Chưa có
Chưa có
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống