Mô tả
Tạo môi trường giap tiếp tiếng Anh kết hợp giao lưu văn hóa (ẩm thực, trò chơi dân gian,…)
Thông tin cơ bản
25/02/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
Chưa có
Chưa có
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Chưa có