Mô tả
mã hoạt động: CD17CTT1002. Mục điểm rèn luyện: 5.2
Thông tin cơ bản
16/11/2017 - 12:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
14/11/2017 - 00:00:00
18/11/2017 - 19:55:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2017-2018
Chưa có