Sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm đợt 1 HKI 2017-2018

Mô tả
- Mã hoạt động: CD16CTT5001 - Mục điểm rèn luyện: 5.2
Thông tin cơ bản
14/11/2017 - 08:00:00
Linh Trung - Khuôn viên Trường Đại học KHTN
Thông tin đăng ký
10/11/2017 - 20:00:00
15/11/2017 - 23:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2017-2018
Chưa có