Bóng bay ước mơ cho trẻ em nghèo

Mô tả
Tổ chức bán bóng bay, bóng nghệ thuật, lấy tiền giúp đỡ về học phí, học bổng cho các trẻ em vùng cao.
Thông tin cơ bản
31/03/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
20/12/2016 - 00:00:00
30/03/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống