Cặp đôi hoàn hảo (thẳng và cong)

Mô tả
Tổ chức thi cặp đôi hoàn hảo cho Nam-Nữ, Nam-Nam, Nữ-Nữ.
Thông tin cơ bản
01/04/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
20/12/2016 - 00:00:00
01/04/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống