Mô tả
Tổ chức 1 buổi offline giữa các lớp cùng nhau chơi các trò chơi, sinh hoạt tập thể
Thông tin cơ bản
28/03/2017 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
19/12/2016 - 00:00:00
21/03/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội