Tổng kết liên hoan cuối năm

Mô tả
Tổng kết, liên hoan chia tay
Thông tin cơ bản
28/04/2017 - 00:00:00
Trường đh KHTN cơ sở 1
Thông tin đăng ký
19/12/2016 - 00:00:00
12/04/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội