Hưởng ứng lễ hội truyền thống Cơ sở CĐ CNTT

Mô tả
Hưởng ứng đẩy mạnh lễ hội của Cơ sở
Thông tin cơ bản
11/03/2017 - 00:00:00
Trường ddah KHTN cơ sở 1
Thông tin đăng ký
19/12/2016 - 00:00:00
05/03/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống