Mô tả
Giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn bằng cách quyên góp hoặc bán đồ
Thông tin cơ bản
01/05/2016 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
20/12/2016 - 00:00:00
01/05/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện