Cuộc thi "Lập trình đẹp mắt"

Mô tả
Rèn luyện khả năng viết code 1 cách gọn, chuẩn, đẹp mắt
Thông tin cơ bản
20/02/2016 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
20/12/2016 - 00:00:00
20/02/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện