Mô tả
Tổ chức giao lưu, đi chơi cùng 1 chi đoàn khác
Thông tin cơ bản
01/04/2016 - 00:00:00
Chưa có
Thông tin đăng ký
20/12/2016 - 00:00:00
01/04/2017 - 00:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2016-2017
Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội