Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm

Mô tả
Mã hoạt động: 17CTT2001 Mục điểm rèn luyện: 5.2
Thông tin cơ bản
18/11/2017 - 13:00:00
Trường khoa học tự nhiên phòng F301
Thông tin đăng ký
12/11/2017 - 00:00:00
18/11/2017 - 19:00:00
Chương trình Rèn luyện Đoàn viên 2017-2018
Chưa có